Matematika BSc.

Utolsó módosítás dátuma : 2015. október 19.

Matematika szak

Képzési forma, tagozat
Alapfokozat (BSc), nappali és levelező tagozat

Képzési idő
6 félév

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Matematikus

Szakirányok:

 • Matematikus szakirány (minimum 12 fő esetén)
 • Tanári szakirány (tanulmányaikat MSc szinten folytatva tanári végzettséget szerezhetnek)

A képzés célja
Matematikusok képzése, akik olyan elméleti- és alkalmazott matematikai ismeretekkel rendelkeznek, melyek képessé teszik őket arra, hogy alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen alkalmazzák, továbbá hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytathassák.

Alapfokozat birtokában ismeri:

 • a matematika alapvető módszereinek alkalmazását;
 • matematikai módszerek, elvek megszerzésének módjait és a kutatás fő módszereit;
 • a felmerülő problémák megoldási alternatíváit;
 • a matematikai elemzések eredményeit és azt - idegen nyelven és az informatika eszközeit is felhasználva - hatékonyan tudja kommunikálni.

Alapfokozat birtokában alkalmas:

 • felelősségteljes állás betöltésére, önálló döntéshozatalra, tevékenysége minőségtudattal történő végzésére;
 • továbbképzések segítségével új kompetenciák elsajátítására.
 • Az alapképzés matematikatanári szakirányán végzett hallgatók, amennyiben nem folytatják tanulmányaikat mesterképzésben, részt vehetnek az iskolákban a szakterületükhöz kötődően az oktatás előkészítésében, szervezésében, oktatási segédanyagok készítésében.

Az ideális jelentkező
Matematikát szereti, középiskolai tanulmányai során biztos matematikai alapokat szerzett, matematikai és informatikai ismereteit az alapképzés után közvetlenül a munkaerőpiacon akarja kamatoztatni, vagy az alapfokozat megszerzése után mester szinten (MSc) kívánja folytatni matematikai tanulmányait, hogy okleveles matematikus legyen, vagy elhivatottságot érez a matematikatanári pálya iránt, ezért MSc szinten folytatva tanulmányait matematikatanár kíván lenni

Főbb tárgyak

 • Alapozó ismeretek: matematikai, informatikai, természettudományos alapismeretek, általános gazdasági és menedzsment, minőségügyi és környezetügyi, EU ismeretek;
 • Szakmai törzsanyag: algebra és számelmélet, analízis, geometria;
 • Differenciált szakmai ismeretek:
  • matematikus szakirány: algebra és számelmélet; analízis; geometria; kombinatorika; a matematika alapjai; valószínűségszámítás és matematikai statisztika; alkalmazott matematika; és informatika.
  • tanári szakirány: második szak szakterületi ismeretei, algebra és számelmélet; analízis; geometria; kombinatorika; a matematika alapjai; valószínűségszámítás; informatika; a matematika története.

Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú "C" típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés:

 • A tanári szakirányon BSc szintű alapdiplomát szerzőknek - sikeres felvételi után - lehetőségük van matematikából tanárképzést folytató egyetemeinken és főiskoláinkon - nappali vagy levelező tagozaton - MSc szintű matematika tanári diplomát szerezni.
 • A matematikus szakirányon BSc szintű alapdiplomát szerzőknek - sikeres felvételi után - lehetőségük van MSc szintű matematikusképzést folytató egyetemeinken és főiskoláinkon - nappali vagy levelező tagozaton - MSc szintű matematikus diplomát szerezni.
 • Ugyancsak kellő matematikai alapot nyújt a szak mindazoknak, akik (jogszabályban engedélyezett) más szakokon kívánnak MSc szinten továbbtanulni.
 • Sikeres MSc diploma után (jogszabályban rögzített módon) doktori képzést folytató felsőfokú intézményekbe doktori képzésre lehet jelentkezni.

"A szakma szépségei"
A szakma szépségeit a matematikában, a matematikatanári léten belül kell keresni. A speciális vonásokat a matematika egyedi tudományos rendszere, a logikus gondolkodásra való nevelés szolgáltatja.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
A matematikát eddig is és ezután is nagy óraszámban tanítják minden iskolatípusban. A nagy óraszámhoz viszonylag sok matematikatanár kell, így MSc képzés után az elhelyezkedés esélyei jók. (Matematikatanári MSc-re csak a matematika BSc szakirányú alapdiploma megszerzése után lehet jelentkezni.)

Az alapszintű matematikusok műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen képe-sek szaktudásukat alkalmazni, melyre az egyre szigorodó gazdasági-piaci körülmények között a biztonsággal működni kívánó gazdasági egységeknek alapvető szükségük van. Ma is sok olyan munkahely van, ahol az egyetemi végzettségű matematikus olyan feladatot lát el, amelyhez nem kell az egyetemi végzettség. Az ilyen típusú munkahelyek várják az alapszintű - BSc szintű - matematikusokat.

Ugyanakkor, majd a mesterképzésben végzők biztosítják egyrészt a szakember-utánpótlást az alaposabb matematikai ismereteket igénylő alkalmazási területeken, másrészt innen kerül ki a szakma kutatói utánpótlása, valamint a felsőoktatás számára az oktatói utánpótlás.

Részletes információk

Eszterházy Károly Főiskola, Tanulmányi és Információs Központ Felvételi Csoport
3300 Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520-424, Fax: 36/520-425
Interneten: http://www.tik.ektf.hu E-mail: felvi@ektf.hu

EKF Matematikai és Informatikai Intézet Matematika Tanszék
3300 Eger, Leányka u. 4.
Tel/fax: (36) 520-478 E-mail: matek@ektf.hu


< Vissza