Matematika alapképzési szak

Utolsó módosítás dátuma : 2015. október 13.

Matematikai alapképzési szak képzési és kimeneti követelmények

Az alapképzési szak megnevezése: matematika (Mathematics)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
 • szakképzettség: matematikus
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mathematician

Képzési terület: természettudomány

Képzési ág: matematikatudomány

A képzési idő félévekben: 6 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: -
 • A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 50 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit
 • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit
 • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja: matematikusok képzése, akik olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekkel rendelkeznek, melyek képessé teszik őket arra, hogy alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen alkalmazzák, továbbá hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.

Alapfokozat birtokában a matematikus - a várható specializációkat is figyelembe véve - ismeri:

 • a matematika alapvető módszereinek alkalmazását;
 • matematikai módszerek, elvek megszerzésének módjait és a kutatás fő módszereit;
 • a felmerülő problémák megoldási alternatíváit;
 • a matematikai elemzések eredményeit és azt - idegen nyelven és az informatika eszközeit is felhasználva - hatékonyan tudja kommunikálni.

Alapfokozat birtokában a matematikus - a várható specializációkat is figyelembe véve - alkalmas:

 • felelősségteljes állás betöltésére, önálló döntéshozatalra, tevékenysége minőségtudattal történő végzésére;
 • továbbképzések segítségével új kompetenciák elsajátítására.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök)

 • alapozó ismeretek (15-20 kredit):matematikai, informatikai, természettudományos alapismeretek, általános gazdasági és menedzsment, minőségügyi és környezetügyi, EU ismeretek;
 • szakmai törzsanyag (15-25 kredit):algebra és számelmélet, analízis, geometria;
 • differenciált szakmai ismeretek (50-100 kredit):
  • matematikus képzés szakmai ismeretei: algebra és számelmélet; analízis; geometria; kombinatorika; a matematika alapjai; valószínűségszámítás és matematikai statisztika; alkalmazott matematika és informatika;
  • tanári modul: második szak szakterületi ismeretei, algebra és számelmélet; analízis; geometria; kombinatorika; a matematika alapjai; valószínűségszámítás; informatika; a matematika története.

Szakmai gyakorlat
A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja.
A szakmai gyakorlat külső szakmai gyakorló helyen, intézményben, erre alkalmas szervezetnél vagy felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő, legalább 6 hétig tartó gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 


< Vissza