Gazdaságinformatikus alapképzési szak

Utolsó módosítás dátuma : 2015. október 13.

Gazdaságinformatikus alapképzési szak képzési és kimeneti követelmények

Az alapképzési szak megnevezése: gazdaságinformatikus (Business Informatics)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
 • szakképzettség: gazdaságinformatikus
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Informatics Engineer

Képzési terület: informatika

Képzési ág: informatikai

A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

 • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: -
 • A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 40 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 15 kredit
 • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 95 kredit
 • Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték: -

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, a folyamatokban rejlő problémák megértésére és megoldására, az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére, az infokommunikációs folyamatok és technológiák együttműködésen alapuló modellezésére, folyamatok szabályozására és tervezésére, a problémák feltárására, a problématér definiálására, alkalmazások fejlesztésére, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok - a várható specializációkat is figyelembe véve - képesek:

 • a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására;
 • az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására;
 • szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására;
 • az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására;
 • folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására;
 • kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre;
 • az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok - a várható specializációkat is figyelembe véve - alkalmasak:

 • üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására;
 • rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára;
 • adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására;
 • a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére;
 • az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, felhasználva a leghatékonyabb IT-megoldásokat a gazdasági problémákra megoldási változatok készítésére, informatikai támogatás és/vagy fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására;
 • a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában az együttműködésre;
 • gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermozgatási feladatainak ellátására).

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök

 • természettudományos alapismeretek (20-40 kredit): analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány, egyéb természettudományos ismeretek;
 • gazdasági és humán ismeretek (30-40 kredit): közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan);
 • szakmai törzsanyag (65-110 kredit):
  • rendszertechnikai modul (számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok),
  • szoftvertechnológia modul (programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés);
  • információrendszer modul (adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások, IT szolgáltatás legjobb ipari gyakorlata, információbiztonsági ismeretek)
 • differenciált szakmai ismeretek

Szakmai gyakorlat
A szakmai gyakorlat egyéni vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél vagy a felsőoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendő legalább 8 hétig tartó (320 igazolt munkaórát tartalmazó) projekt-struktúrájú gyakorlat.

Idegennyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 


< Vissza