3. Dienes-nap

Utolsó módosítás dátuma : 2017. november 27.

Matematikai módszertani műhely az Eszterházy Károly Egyetem Matematikai és Informatikai Intézetében

Matematikai módszertani műhely az Eszterházy Károly Egyetem
Matematikai és Informatikai Intézetében

Az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 számú A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben című projekt keretében a Logika alapú Iskolafejlesztő Módszer Alprogram rendezvényeként az Eszterházy Károly Egyetem Matematikai és Informatikai Intézete a Pedagógusképző Központtal és az ÉRPEK-kel közösen

3. Dienes-nap -
„Dienes módszer megjelenése a Komplex Alapprogramban"

elnevezéssel matematikai módszertani műhelynapot rendez

2017. szeptember 29-én,

melynek célja a matematika játékos, élményszerű oktatásának népszerűsítése, Dienes Zoltán szellemi hagyatékának ápolása.A műhelynapra szeretettel várjuk mindazokat, akik szívükön viselik a matematikaoktatás minőségét, akik hiszik, hogy a matematikát lehet érdekesen, játékosan megismertetni és megszerettetni a gyerekekkel.

Helyszín: Eger, Leányka utca 4., C épület 2. emelet

Program

 

8:10-9:10

Regisztráció

   

C fsz. aula

9:10-9:20

Megnyitó

Liptai Kálmán, rektor

Dienes Zoltán szellemi hagyatéka

C-208

9:20-9:40

Előadás

Révész László

A Komplex Alapprogram bemutatása

C-208

9:40-10:20

Előadás

Jukka Sinnemäki

The potential of every individual should be maximised

C-208

10:20-10:40

Előadás

Oláhné Téglási Ilona

A Dienes-módszer megjelenése a Komplex Alapprogramban

C-208

10:40-11:00

Előadás

Bálint Ágnes

A Dienes-módszer kognitív pszichológiai háttere

C-208

11:00-11:20

Szünet

 

Kávészünet

C 2. emeleti aula

11:20-11:40

Előadás

Korándi József - Fried Katalin

Előjeles játék

C-208

11:40-12:00

Előadás

Arató Ferenc

Játék-strukturált matematikatanulás a Lapot kérünk! eszközkészlettel

C-208

12:00-12:20

Előadás

Nagyné Malicsek Ágnes

Logika, Ügyesség, Kitartás – komplex készségfejlesztés a LÜK-játékkal alsó tagozaton

C-208

12:20-12:40

Előadás

Sarlós Erzsébet

Sakk-logika oktatás az általános iskolában

C-208

12:40-13:40

Ebéd

   

C 2. emeleti aula

13:40-14:00

KAP tanterem

Oláhné Téglási Ilona

KAP mintatanterem bemutatása

C*

14:00-14:45

1. Foglalkozás

Munkácsy Katalin

Az analízis tanulásának előkészítése Dienes Zoltán szellemében

C-203

14:00-14:45

2. Foglalkozás

Bagota Mónika

Számfogalom-építés játékosan

C-204

14:00-14:45

3. Foglalkozás

Nagyné Malicsek Ágnes

AGYALÓ - A LÜK-játék alkalmazásának bemutatása a gyakorlatban

C-205

14:00-14:45

4. Foglalkozás

Szávin Márk

Sakk-logika oktatás az általános iskolában

C-206

14:45-15:00

Reflexiók

Oláhné Téglási Ilona

Reflexiók a délutáni foglalkozásokra

C-208

 

Az előadások és foglalkozások rövid leírása

 

 

Révész László
Eszterházy Károly Egyetem
Sporttudományi Intézet
revesz.laszlo@uni-eszterhazy.hu

A Komplex alapprogram bemutatása

Az előadás röviden bemutatja az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” elnevezésű projektet. Intézményünk hét konzorciumi partnerrel együtt olyan módszertani fejlesztést szeretne megvalósítani a projekt keretén belül, amelynek középpontjában a heterogén csoportokban tanulók komplex személyiségfejlesztésére fókuszáló tanulástámogató fejlesztő módszerek állnak.

Jukka Sinnemäki
Christian school, Jyväskylä
Finnország
jukka.sinnemaki@gmail.com

The potential of every individual should be maximised

Learning is a holistic process which involves physical activity, recovery, sleep, nutrition, mental health, relationships, etc., as well as motivating teaching, guidance and home support. It is essential to realize all the factors which are involved in learning process:

  • to promote the experience of the meaningful school work;
  • to strengthen the student´s ego "identity" and the ability to work with others;
  • to promote the learning skills and the development of a wide ranging know-how and to ensure a good level of competence;
  • to create the conditions for sustainable lifestyle;
  • less is more;
  • stress can be a real problem with schooling;
  • methods and measurements for holistic well-being at school and in everyday life;
  • better well-being connected to motivation, happiness, concentration, learning results.

Oláhné Téglási Ilona
Eszterházy Károly Egyetem
Pedagógusképző Központ
teglasi.ilona@uni-eszterhazy.hu

A Dienes-módszer megjelenése a Komplex alapprogramban

A Komplex Alapprogram alapvető célkitűzése a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentése olyan új módszertani elemek bevezetésével, melyek segítségével az iskolai tevékenységek és az iskola szabályrendszere könnyebben elfogadhatóvá válik a tanulók számára. Olyan, az iskola minden tanulója számára elérhető programot szeretnénk nyújtani, amelynek segítségével leküzdhetők a hátrányok, és valódi fejlődés érhető el. A Komplex Alapprogram keretén belül több fejlesztő módszer kerül kidolgozásra, melyek egyike a "Logika alapú Fejlesztő Módszer". Ennek legfőbb célja olyan játékos, élményszerű módszerek integrálása az oktatásba, melyek segítségével a gyerekek logikai, gondolkodási és problémamegoldó képessége fejleszthető. Az iskolafejlesztő módszer célkitűzései szoros rokonságot mutatnak az eddigi Dienes-napok megrendezésének célkitűzéseivel - talán most egy kicsit szélesebb spektrumban, nem csak a matematika tantárgy játékos megközelítését szem előtt tartva fejlesztünk. Előadásomban ennek a kétféle célnak a közös pontjait szeretném kifejteni és megvilágítani.

Bálint Ágnes
Pécsi Tudományegyetem
Neveléstudományi Intézet
balint.agnes@pte.hu

A Dienes-módszer kognitív pszichológiai háttere

Vajon lehet-e relevánssá tenni valamit a személy számára, amire alapesetben nem irányul motiváció? Lehet-e olyasmit megtanítani egy gyereknek, ami iránt alapvetően közömbös? Lehet-e élvezetessé tenni a matematika tanulását?

Dienes Zoltán matematikatanítási módszere számos ponton beavatkozik a tanuló relevancia felismerésébe, úgy, hogy a gyerek számára eredetileg közömbös, absztrakt matematikai struktúrákat észlelés-közelbe hozza, és elősegíti a mentális reprezentáció kialakítását. Mindezt a játék közvetítésével, úgy, hogy a gyerek érzelmileg és intellektuálisan is élvezze a folyamat minden pillanatát.

Előadásomban a Dienes-módszer kognitív pszichológiai hátterének feltárására vállalkozom. Bemutatom az absztrakt matematikai struktúrák mentális reprezentációjának születési folyamatát (tanulás), és a tanár speciális szerepét ebben a folyamatban. Rámutatok az implicit tanulás, a játék, az insight (aha-élmény) és a flow szerepére a tanulási folyamat során, továbbá az alternált tudatállapot tanulásban betöltött szerepére. A tanári tevékenység specifikuma ebben a módszerben a folyamatos és sajátos scaffolding, azaz a tanuló aktuális tudása és az elérendő tudásszint közötti szakadék észrevétlen áthidalása – anélkül, hogy megfosztaná a gyereket a felfedezés örömétől. 

Következtetésem: Dienes módszere abban hoz újat, hogy sajátos eszközeivel egyrészt megnöveli a matematikai struktúrák relevanciáját a gyerek számára, másrészt a tudásszakadékot a Vigotszkij-féle proximális fejlődési zónák sorává alakítva vezeti át tanulót a tanulási folyamaton.

Korándi József – Fried Katalin
Eötvös Loránd Tudományegyetem
korandi@math.elte.hu ,
kfried@cs.elte.hu

Előjeles játék – műveletek előjeles számokkal

A felső tagozatos matematika tananyag egyik nehéz pontja az előjeles számokkal végzett műveletek. Gyakran kérdezik meg gyerekek, hogy mi az oka, hogy negatív számot kivonva egy számból miért lesz nagyobb az eredmény (azaz miért lesz a mínusszor mínuszból plusz), ám erre a kérdésre nem nagyon tudunk adekvát választ adni.

Több olyan modell is rendelkezésünkre áll, amelyek segítségével megfigyelhető ez az azonosság, amelyek segítségével leküzdhetők az aritmetikai nehézségek, átláthatóbbá válnak a feladatmegoldások. Ám a modelleket csak ritkán használjuk, a gyerekek nem motiváltak az eszközök, illetve a modellek alkalmazásában.

Ha azonban játékosan, feladatoktól függetlenül használunk egy modellt, akkor a gyerekek tudat alatt is elsajátíthatják a szükséges matematikai ismereteket.

Arató Ferenc
Pécsi Tudományegyetem
koopcsop@gmail.com

Játék-strukturált matematikatanulás a Lapot kérünk! eszközkészlettel

Az előadás a Lapot kérünk! eszközkészlet iskolai alkalmazásának első eredményeiről számol be. Röviden bemutatja a játék lényegét, az első iskolai alkalmazások tapasztalatait, a tanítók bevonhatóságát a játékok alkalmazásába. Az előadás második felében a játékhoz kapcsolódó longitudinális vizsgálat későbbiekben megvalósuló lépéseiről, várható eredményeiről lesz szó. Az előadáshoz egy foglalkozás kapcsolódik, ahol ki is lehet próbálni a Lapot kérünk! játékokat. A foglalkozás középpontjában Auth Andrea és a Pécsi Tudományegyetem közös innovációja áll. A résztvevők (gyerekek és felnőttek egyaránt) lehetőséget kapnak, hogy kipróbálják a játékkészlet két játékcsaládját. Így módjuk lesz élményszerű tapasztalatokat szerezni arról, hogy mit jelent egy játék-strukturált tanulási-tanítási forma. A találmány az óvoda nagycsoportjától ötödik osztály elejéig fejleszti a gyerekek matematikai kompetenciáit, lefedve a NAT 2012 kerettantervi követelményeinek 85%-át.

Nagyné Malicsek Ágnes
Dinasztia Tankönyvkiadó
nagyne.malicsek.agnes@gmail.com

Logika, Ügyesség, Kitartás – komplex készségfejlesztés a LÜK-játékkal alsó tagozaton

A LÜK-játék mint fejlesztőeszköz beépítésének lehetőségei a mindennapi tanítási gyakorlatba, az iskolai sikerekért, a tanulási nehézségek megelőzéséért. Érvek a játék iskolai alkalmazása mellett – kooperáció, motiváció, differenciálás, készségfejlesztés. Gyakorlati ötletek, módszertani javaslatok tanórára, délutáni, illetve fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozásokra. 

Sarlós Erzsébet
Tanulás Másképpen Tanulócsoport
sarlos.erzsebet@gmail.com

Sakk-logika oktatás az általános iskolában

A gyermekek életében a kíváncsiság létfontosságú dolog, hiszen a gyerekek általa fedezik fel és ismerik meg a világot. Ezért a kíváncsiság életben tartása elengedhetetlen. A sakk-logikaoktatás tartalma és eszközrendszere kiválóan alkalmas erre a célra. A tanulási folyamat során nemcsak a tanár kérdez, hanem számtalan esetben a gyermek fogalmazza meg a kérdéseket. A sakk-logikát a gyermek játszva tanulja, így számára ez örömöt jelent, sikerélményt ad. Mindemellett számos olyan képességet fejleszt, melyre szükség van ahhoz, hogy az iskolai beválás eredményes, sikeres legyen. Sőt, ezen túlmenően fejleszti az életben való boldoguláshoz szükséges kompetenciákat. Nagyon fontos tudni, hogy a sakk-logikaoktatás egyik fontos kísérő eleme a szenzomotoros fejlesztés, mely által az idegrendszer éretten, készen képes fogadni, feldolgozni, rendszerezni, értelmezni a beérkezett információkat. A sakk-logika program termékeny talajt biztosít a tehetségek kibontakoztatásának. Ennek tükrében, bár az előadásom négy lábon áll: sakkoktatás - logikaoktatás - szenzomotoros fejlesztés- tehetséggondozás, a konferencia központi témájára való tekintettel különös hangsúlyt fektetek sakk-és logikaoktatás szerepére. 

Munkácsy Katalin
Eötvös Loránd Tudományegyetem
katalin.munkacsy@gmail.com

Az analízis tanulásának előkészítése Dienes Zoltán szellemében

A logika és az algebra sok-sok tapasztalat legmagasabb szintű általánosítása. A játékok nagyon sok, célzott tapasztalatot nyújtanak a gyerekeknek. De nekik ettől függetlenül is van rengeteg tapasztalatuk, sőt, a csecsemőkutatások alapján sok elv már születésünkre be van programozva az agyunkba. Szerintem, ha nem reflektálunk a gyerekek saját tapasztalataira, olyanokra amelyek később pl. az analízis és a valószínűségszámítás keretében válnak a matematikatanulás alapjaivá, akkor nemcsak ezeknek a részterületeknek a tanulását nehezítjük meg, hanem a valóság, a matematika és az iskolai matematika közötti összefüggéseket is elrejtjük a gyerekek elől. Ez a helyzet főképpen az okos, matematikából mégsem sikeres gyerekek lemorzsolódását fokozhatja.

A gyakorlatban ez számomra azt jelenti, hogy a pontos számolás mellett a közelítő értékeknek már az óvodában, a legelső matematikai foglalkozások keretében helyet kell kapniuk. Hogy a valószínűségi gondolkodást ne a 0 és 1 valószínűségi esetekkel kezdjük tanítani, hanem figyeljünk meg valószínűbb és kevéssé valószínű eseményeket. Hogy az olyan feladatokról, hogy írj szöveget arról a képről, ahol két piros és öt kék golyó van, ne csak az érdekes logikai problémák felé vezessen az út (az életkorom most háromszor annyi, mint a tied volt akkor .....), hanem arra felé is, ahol valamilyen probléma megoldásához, pl. ennyi pénz elég-e a nyaraláshoz, vagy az ebédhez, a gyerekeknek kelljen összegyűjteni adatokat. Hogy a matematikatörténet arra is való, hogy a gyerekek példákat lássanak arra, hogy matematikai gondolatok, eszközök jól használhatók voltak már régen is különféle feladatok egyszerűbb megoldására.

Bagota Mónika
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanító- és Óvóképző Kar
bagota.monika@tok.elte.hu

Számfogalom-építés játékosan

A műhelyfoglalkozáson olyan játékokat szeretnék bemutatni, amelyek nagyon jól használhatók a számfogalom-építés során az alsós matematika órákon. Ezek a játékok hosszú évek óta nagy sikert aratnak a hallgatók körében a matematika tantárgypedagógia kurzusokon is. A játékok által érintett fontosabb területek: - ugyanolyan-nem ugyanolyan - számlálás - hányadik és hány van belőle - számok sokféle neve - számolás: legkisebb-legnagyobb szám; legkisebb-legnagyobb összeg, különbség.

Nagyné Malicsek Ágnes
Dinasztia Tankönyvkiadó
nagyne.malicsek.agnes@gmail.com

AGYALÓ - A LÜK-játék alkalmazásának bemutatása a gyakorlatban

Az érdeklődés, figyelem, motiváció fenntartása a tanulási sikerek fontos összetevői. A LÜK-rendszer egyesíti magában a játszva tanulás észrevétlen örömét és gyors eredményét, miközben garantálja a sikerélményt, ezért is olyan sikeres Európa számos országában. A játékos feladatok sokfélék, a szabályok egyszerűek. A LÜK alkalmazható egyéni és csoportmunkánál, a tanítás változatosabbá tételére. Eredményes bármely tanulócsoportnál!

Szávin Márk
Tanulás másképpen Tanulócsoport
szavinm@yahoo.com

Sakk-logika oktatás az általános iskolában

Az óra témája a sakk és matt fogalmának megértése. A felhasznált eszközök: demonstrációs tábla vagy projektor, sakktábla, figurák, papír alapú sakk és logika feladatok. Az órán csak háromféle menetmódú figurával (bástya, gyalog, király) kapcsolatos feladatok jelennek meg. A gyakorolt anyagrészek: bekerítés (logika) figurák hatóköre, menetmódja, egyszerű mattok.


< Vissza